کالائی در سبد شما
نیست

فرمینگ
گوشت مرغ » فرمینگ

ناگت مرغ کوچولوها

ناگت مرغ کوچولوها

توضیحات
ناگت مرغ سوخاری

ناگت مرغ سوخاری

توضیحات
پاپ چیک مرغ سوخاری فلفلی

پاپ چیک مرغ سوخاری فلفلی

توضیحات
سوپر برگر مرغ سوخاری

سوپر برگر مرغ سوخاری

توضیحات
مینی برگر مرغ

مینی برگر مرغ

توضیحات
شنیسل مرغ فرمینگ معمولی

شنیسل مرغ فرمینگ معمولی

توضیحات
کتلت مرغ

کتلت مرغ

توضیحات
پاپ چیک مرغ سوخاری

پاپ چیک مرغ سوخاری

توضیحات
شنیسل مرغ فرمینگ فلفلی

شنیسل مرغ فرمینگ فلفلی

توضیحات
پاپ چیز مرغ سوخاری

پاپ چیز مرغ سوخاری

توضیحات