کالائی در سبد شما
نیست

سوخاری
گوشت مرغ » سوخاری

مرغ سوخاری کنتاکی

مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
ساق مرغ سوخاری کنتاکی

ساق مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری

توضیحات
شنیسل سینه مرغ بااستخوان

شنیسل سینه مرغ بااستخوان

توضیحات
شنیسل سینه مرغ بدون استخوان

شنیسل سینه مرغ بدون استخوان

توضیحات
کعب مرغ سوخاری کنتاکی

کعب مرغ سوخاری کنتاکی

توضیحات
بال و بازو سوخاری

بال و بازو سوخاری

توضیحات