همبرگر گوشت قرمز

استیک رژیمی

همبرگر گوشت قرمز 30 درصد

روش آماده سازی :

تابه : پس از گرم کردن روغن محصول را به مدت 5 الی 8 دقیقه سرخ نمایید

سرخ کن : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 3 الی 5 دقیقه گرم نمایید.

گریل : دمای گریل رت بخ 180 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 4 الی 6 دقیقه گرم نمایید.